Etički kodeks

Etički kodeks je interni akt JU SSŠ „Vukadin Vukadinović”, koji se donosi sa ciljem da se poboljšaju etički standardi u ustanovi i razvije radno okruženje koje podstiče integritet, poštovanje, poštenje i međusobno razumijevanje zaposlenih.

I – OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim etičkim kodeksom utvrđuju se etički standardi i pravila ponašanja po kojima će se, u svom profesionalnom i javnom djelovanju, ponašati svi zaposleni uzimajući u obzir slobode profesionalnog rada i čuvanja ugleda Škole.
Pravila i standardi ovog Kodeksa primjenjuju se i na stručne saradnike Škole koji učestvuju u njenom radu i djelovanju.

Cilj

Član 2

Cilj ovog etičkog kodeksa je očuvanje, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda zaposlenih, njihovog boljeg razumijevanja, saradnje i efikasnog djelovanja u skladu sa radnim zadacima, stručnim i ličnim sposobnostima.
Odnosi na koje se primjenjuje

Član 3

Etički kodek, kao obavezujući akt za sve zaposlene u Školi, doprinosi razvijanju i unapređivanju odnosa sa obrazovnim ustanovama, socijalnim partnerima, privrednim subjektima i širim okkruženjem.

Član 4

Zaposleni Škole su, u obavljanju svojih poslova, dužni pridržavati se odredaba ovok Etičkog Kodeksa.
U skladu sa ovim Kodeksom zaposleni Škole primjenjuju etičke standarde i pravila ponašanja u međusobnim odnosima sa drugim kolegama, u odnosu prema radu, prema poslovnim partnerima, učenicima i u odnosu prema imovini.
Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom Kodeksu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II – ETIČKI STANDARDI I PRAVILA PONAŠANJA

Zaštita ugleda

Član 6

Škola je dužna da svakom zaposlenom osigura uslove za uživanje ljudskih prava koja se ostvaruju unutar Škole i poštovanje prava zagarantovanih Ustavom i zakonima Crne Gore.

Član 7

Zaposleni je dužan da obavlja poslove na način da ne umanji svoj ugled i ugled Škole.
Van radnog vremena zaposleni se ne smije ponašati na način koji može imati negativan uticaj na ugled Škole.

Član 8

U vršenju poslova zaposleni su dužni poštovati integritet i dostojanstvo građana i omogućiti im ostvarivanje njihovih prava i obaveza bez obzira na boju kože, rasu, nacionalnu pripadnost ili neko drugo lično svojstvo.

Član 9

Zaposleni Škole su dužni da podstiču profesionalnu saradnju i da poslove vrše odgovorno, savjesno, profesionalno ispunjavaju obaveze prema strankama, kolegama i ostalim saradnicima.
U svom djelovanju zaposleni slijede načela objektivnosti, nepristrasnosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.

Član 10

Zaposleni Škole, u vršenju poslova, imaju pravo na zaštitu od uznemiravanja, odnosno ponašanja koje predstavlja ili ima za cilj povredu njegovog dostojanstva i ličnosti.

Član 11

Prilikom vršenja privatnih poslova zaposleni ne smije koristiti službeni položaj.

Član 12

Zaposleni Škole je dužan ponašati se u skladu s načelom jednakosti i pravednosti, na način koji isključuje diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje i iskorišćavanje.
Zaposleni se mogu razlikovati samo po sposobnostima i rezultatima u obavljanju radnih zadataka, stručnosti i profesionalnim zaslugama.
Zaposleni Škole ne smiju zloupotrebljavati svoj autoritet i položaj i ne smiju dopustiti da sopstveni interesi i lični odnosi utiču na objektivnost mišljenja, etičnost i profesionalnost obavljanja radnih obaveza.

Član 13

Obaveza zaposlenih Škole je da vladaju znanjem i vještinama i da profesionalno i odgovorno obavljaju svoje radne zadatke, u skladu sa zakonom.
U vršenju radnih zadataka, zaposleni je dužan poštovati postupke, uputstva i dogovorene rokove i da, poštujući kriterijume stručnosti, rade na kontinuiranom stručnom usavršavanju.
Zaposleni su dužani da aktivno traže rješenja za nastale probleme u izvršenju radnih zadataka, da o njima obavještavaju svoje nadređene i da kritički sagledavaju rezultate svoga rada.

Član 14

Zaposleni je dužan da u svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Školu, iznosi stavove u ime Škole u skladu sa propisima, ovlašćenjima, stručnim znanjima i ovim Kodeksom.
Prilikom iznošenja stavova Škole i ličnih stavova zaposleni je dužan da čuva ugled Škole i lični ugled.
U javnim nastupima u kojima ne predstavlja Školu, zaposleni ne smije iznositi podatke iz djelokruga Škole ili poslova svog radnog mjesta, koji bi mogli narušiti ugled Škole i povjerenje građana u njen rad.

Član 15

Zaposleni Škole je dužan da, primjereno poslovima koje vrši, bude prikladno i uredno odjeven i da načinom odijevanja na radu ne narušava lični ugled i ugled Škole, a u skladu sa posebnim aktom koji donosi direktor Škole.

Član 16

Zaposleni Škole su dužani poštovati ovaj Kodeks, zakone i druga pravna akta koja se tiču njihovih obaveza i radnih zadataka.

III – NEDOZVOLJENO PONAŠANJE

Član 17

Nije dozvoljena neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, jezik, rasu, vjeru, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, invalidnost, nacionalnost, bračni statatus, porodične obaveze, socijalno porijeklo, imovno stanje, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

Član 18

Zabranjen je svaki vid uznemiravanaj i seksualnog uznemiravanja na radu i u vezi sa radom.
Uznemiravanjem se smatra svako ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva i izaziva strah, neprijatnost ili uvredu zaposlenog, stručnog saradnika, lica koje traži zaposlenje i trećih lica.
Seksualno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva i izaziva strah, neprijatnost ili uvredu u sferi polnog života zaposlenog, stručnog saradnika, lica koje traži zaposlenje i trećih lica.
Zaposleni, odnosno lice koje prijavi bilo koji vid uznemiravanaj ne smije trpjeti štetne posljedice.

Član 19

Zabranje je svaki oblik psihičkog uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu (mobing), odnosno svako ponašanje prema zaposlenom koje vrijeđa dostojanstvo, ugled i položaj zaposlenog, izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženej što pogoršava uslove rada, dovodi do izolacije zaposlenog ili ga dovodi da na sopstvenu inicijativu otkaže ugovor o radu.

Član 20

Zaposlenima Škole je zabranjeno pušenje i korišćenje drugih duvanskih proizvoda u poslovnim prostorijama.
Zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića i drugih opojnih sredstava na radnom mjestu, kao i dolazak na radno mjesto pod dejstvom alkohola i drugih opojnih sredstava.

IV – ODNOS PREMA POSLOVNIM PARTNERIMA I KORISNICIMA USLUGA

Član 21

U dosnosu prema poslovnim partnerima i korisnicima usluga, zaposleni Škole su obavezni da:
 Postupaju profesionalno, nepristrasno i pristojno;
 Blagovremeno, jasno i tačno pružaju informacije, u skladu sa zakonom i drugim aktima;
 Savjetuju, podučavaju i pružaju stručnu pomoć i mišljenja.

Član 22

Zaposleni su obavezni da se savjesno i profesionalno ponašaju u procesu komunikacije s javnostima, posebno sa korisnicima usluga.
Sve oblike komunikacije, bilo da se radi o internoj ili eksternoj, usmenoj ili pisanoj komunikaciji, zaposleni su dužni da prilagode tako da, sadržinom, bude u skladu sa standardima savremene poslovne komunikacije.

Član 23

U službenoj komunikaciji zaposleni se služe službenim jezikom i razumljivim rječnikom.
U slučaju međunarodne saradnje ili zahtjeva određenog posla, zaposleni se u službenoj komunikaciji, mogu služiti i drugim (stranim) jezikom i/ili pismom.

V – MEĐUSOBNI ODNOSI ZAPOSLENIH

Član 24

Komunikacija između zaposlenih zasniva se na zdravoj poslovnoj saradnji usklađenoj sa radnim zadacima i jasno iskazanim očekivanjima, na odgovornosti, saradnji i uzajamnom povjerenju i poštovanju.
U vršenju poslova zaposleni su dužni da međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima radi pružanja zajedničkog doprinosa u postizanju uspjeha Škole, vodeći računa da ne ometaju kolege u vršenju redovnih radnih obaveza.

Član 25

Zaposleni ne smije da širi glasine koje bi štetile ugledu nekog od zaposlenih ili saradnika Škole.

Član 26

Svaki rukovodilac je dužan da svojim ponašanjem doprinosi pozitivnim poslovnim rezultatima Škole, da podstiče zaposlene na kvalitetno i blagovremeno vršenje poslova, da obezbijedi razmjenu znanja, podržava timski rad i razvija međusobno uvažavanje, poštovanje i saradnju unutar kolektiva i primjeren odnos prema okruženju i građanima.
Svaki od rukovodilaca mora biti praveda, demokratičan i nepristrasan u donošenju odluka i dosljedan u njihovom sprovođenju.

VI – ODNOSI PREMA IMOVINI

Član 27

Zaposleni je obavezan da se stara o efektivnom i ekonomičnom upravljanju i korišćenju imovine Škole,
Imovina se može koristiti jedino i isključivo u poslovne svrhe u ime i za račun Škole.
Imovinu u cjelini, a ni u djelovima, nije dozvoljeno iznositi iz prostorija Škole ili elektronskih skaldišta (servera, baza, cd-a, i sl.) bez odobrenja direktora.

VII – POSTUPAK U SLUČAJEVIMA NEPOŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

Član 28

Prijavu na ponašanje koje nije u skladu sa ovim Kodeksom, mogu podnijeti svi zaposleni Škole ili treća lica pisanim putem u roku od 10 dana od dana kada se to ponašanje desilo.

Član 29

Prijava koja se odnosi na ponašanje zaposlenih i saradnika Škole, osim direktora podnosi se direktoru Škole.
Direktor, po potrebi, može formirati komisiju koja će ispitati konkretan slučaj i predložiti odgovarajuće mjere.
Prijava koja se odnosi na ponašanje direktora Škole, podnosi se Školskom odboru.

Član 30

Direktor, odnosno Školski odbor su dužni da pravovremeno djeluju i razmotre sve prijave u kojima se iznosi sumnja u etičnost ponašanja zaposlenih i da omoguće aktivno učešće lica u postupku u cilju pružanja iskaza o anvodima u konkretnom postupku.

Član 31

Nakon prikupljenih iskaza lica u postupku po prijavi na ponašanje zaposlenih, odlučivanje i izricanje mjera za nepoštovanje ovog Kodeksa je u nadležnosti direktora Škole.
Ukoliko se postupak po prijavi odnosi na ponašanje direktora Škole, koje je u suprotnosti sa ovim Kodeksom, odlučivanje i izricanje mjera je u nadležnosti Školskog odbora.

Član 32

Odluka o izricanju mjere nepoštovanje Kodeksa donosi se u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Član 33

Zavisno od nadležnosti i odlučivanju, direktor, odnosno Školski odbor, donosi odluku kojom se mogu izreći sljedeće mjere :
 Usmena opomena,
 Pisana opomena i
 Javna opomena.
Javna opomena se ističe na javnom mjestu, i to na: oglasnoj tabli i službenom sajtu Škole.
Tri puta izrečena mjera povlači pokretanje disciplinskog postupka.
Na osnovu člana 31 b stav 1 tačka 7 Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju, Nacionalni savjet za obrazovanje je donio ODLUKU kojom je utvrdio prijedlog Etičkog kodeksa sa kodeksom ponašanja u vaspitno obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.
Ovaj kodeks propisuje skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i načinu života moraju pridržavati svi zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama.
Pošto je obrazovno-vaspitna djelatnost izuzetno složen i društveno važan segment, neophodno je ostvariti visok stepen profeesionalnosti I moralne odgovornosti.

ETIČKI ODNOS NASTAVNIKA PREMA PROFESIJI

Nastavnik treba da se odgovorno odnosi prema svojoj profesiji. Odgovornost podrazumijeva da se pridržava i da stalno pokazuje i dokazuje logiku profesije (profesionalne standarde). Nikakve molbe, prijetnje ili naredbe ne treba da dovede u pitanje logiku nastavničkog poziva.
Odgovornost prema radu podrazumijeva istinu, tačnost, poštovanje ljudske ličnosti, odbacivanje diskriminacije, disciplinu i racionalnost.
– Nastavnik treba da vodi računa o svom fizičkom i mentalnom zdravlju i društvenoj odgovornosti u obavljanju svog posla i zadataka koji iz njega proizilaze.
– Nastavnik je dužan da se profesionalno usavršava i razvija.
– Nastavnik treba da poštuje obrazovnu politiku države, primjenjuje zakone i propise koji nijesu u sukobu s etičkim kodeksom,
– Nastavnik ne smije da namjerno pogrešno tumači usvojenu obrazovnu politiku, nezavisno od svog neslaganja i eventualno drugačijeg ličnog mišljenja.
– Nastavnik treba da racionalno i uz valjane dokaze raspolaže fondovima koji su mu povjereni na raspolaganje i upravljanje.
– Nastavnik ne smije da koristi položaj ili obrazovno-vaspitnu ustanovu za lične privilegije ili korist.
– Nastavnik treba da izbjegava sukobe interesa (povezane sa porodičnim odnosima, prijateljstvom i slično).
– Nastavnik je dužan da vodi računa o tome da nije dozvoljen bilo koji oblik nepotizma, odnosno omogućavanje povlastica ili privilegija srodnicima.
– Dužnost nastavnika je da se bori i otklanja svaki pokušaj korupcije u obrazovno-vaspitnoj ustanovi.
Nastavnici treba da vode računa o načinu komuniciranja sa učenicima, koleginicama, kolegama i roditeljima. Oni treba da izbjegavaju prijeteći govor, nepristojne i lascive šale i opaske ili verbalne prijedloge nepristojnog karaktera, uvredljive i omalovažavajuće riječi i bilo koji oblik psihičkog i fizičkog nasrtaja.
Nastavnik treba da vodi računa o oblačenju i ličnoj higijeni. Odjeća nastavnika treba da bude čista, uredna, prikladnog i odmjerenog kroja.
Nastavnici su dužni da vode računa o svom ponašanju i izvan škole. Njihovo ponašanje van škole treba da bude uzorno i dostojanstveno.

ETIČKI ODNOS NASTAVNIKA PREMA UČENICIMA

Nastavnici imaju obavezu da pomognu roditeljima u vaspitavanju njihove đece i razvijanju poželjnih karakternih osobina. Za učenike je podjednako važna i moć znanja i moć savjesti (moralno ponašanje). Nastavnici treba da podstiču učenike da razlikuju dobro od zla.
Nastavnici su dužni da pomognu učenicima da prihvate građanske vrijednosti i da se po njima ponašaju. Te vrijednosti su marljivost, odgovornost, saradnja i privrženost (roditeljima, školi, učenju, drugaricama i drugovima). Izuzetno je značajno i poštovanje zakona, ljudskih života, drugih ljudi i sebe samih.
Nastavnik treba da mjeri svoj uspjeh ne samo preko postignuća svakog učenika već i putem ostvarenog uspjeha u razvoju učenika kao građana.
– Nastavnik treba da sa učenicima uspostavi odnos povjerenja, uvažavanja i tolerancije (strpljenja i prihvatanja razlika).
– Nastavnik treba da se prema svakom učeniku odnosi pažljivo i objektivno – u ocjenjivanju, rešavanju sukoba i u primjeni disciplinskih mjera.
– Nastavnik ne treba da namjerno dovede učenika u neprijatnost – ismijavanjem, nepriličnim glasom, odavanjem ličnih podataka ili na bilo koji drugi način.
– Nastavnik treba da preduzme sve dozvoljene mjere da zaštiti učenika od svih okolnosti koje bi mogle biti štetne po učenje, zdravlje i bezbjednost.
– Nastavnik treba da s entuzijazmom i strpljenjem motiviše učenike na postizanje visokog nivoa znanja iz svog nastavnog predmeta.
– Nastavnik treba sve teme da tretira na otvoren, jasan, razumljiv i pozitivan način – posebno one koje mogu da izazovu osjetljivost i nelagodnost kod učenika.
– Nastavnik treba da podstiče učenike na argumentovano i kritičko mišljenje i sagledavanje pojava, odnosa i tema iz različitih perspektiva.
– Nastavnik treba da se stara da zadovolji potrebe učenika za različitim oblicima učenja u skladu sa uslovima koje omogućava vaspitno-obrazovna ustanova.
– Nastavnik treba da vodi računa da poštuje ličnost svojih koleginica i kolega (nastavnika) pred učenicima – da pred učenicima ne komentariše njihov rad i postupke.
– Nastavnik treba javno i objektivno da ocjenjuje učenike – da ne podliježe pristrasnosti u njihovom ocjenjivanju ili da pokazuju simpatije ili antipatije.
– Nastavnik treba da uzima u obzir mišljenja i procjene učenika o svom radu, u cilju unapređivanja kvaliteta procesa učenja i nastave.

ETIČKI ODNOS NASTAVNIKA PREMA KOLEGINICAMA I KOLEGAMA

Nastavnička profesija nalaže da se u školi uspostavljaju kolegijalni odnosi, zasnovani na međusobnom uvažavanju, pravičnosti i ravnopravnosti.
Među nastavnicima mora vladati stvaralačka atmosfera i vrhunski profesionalni odnos prema radu. Odnos među nastavnicima mora se temeljiti na poštovanju znanja, stručnosti i ličnog dostojanstva, na pomoći i stvaralačkoj saradnji, te na profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.
Nastavnik ne smije direktno ili indirektno povrijediti stručni ugled, napredovanje ili rad drugog nastavnika. Ako smatra da određeni nastavnik nije zaslužio napredovanje ili se nekorektno ponašao, upozoriće na to odgovornu osobu.
U javnoj kritici rada drugog nastavnika mora biti suzdržan, imajući u vidu da su odjeljenska vijeća, Nastavničko vijeće, stručni aktivi, te stručni časopisi, primjerena mjesta za stručnu raspravu i kritiku.
– Nastavnik ne treba da otkriva povjerljive i privatne informacije o koleginicama i kolegama ukoliko to ne nalaže zakon,
– Nastavnik ne treba da daje netačne podatke o koleginicama i kolegama,
– Nastavnik je dužan da poštuje slobodno mišljenje i slobodan izbor svojih koleginica i kolega a koji ne dovodi u pitanje interese đece i principe i etiku profesije.
– Nastavnik treba da pokaže demokratsku i građansku zrelost u odnosu na svoje kolege i koleginice u situacijama nad njima vrši prisila, prijetnja ili nasilje po bilo kom osnovu (ideološkom, partijskom itd.).

ETIČKI ODNOS NASTAVNIKA PREMA RODITELJIMA I DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI

Nastavnici su dužni da šire svijest o značaju i važnosti obrazovanja za ljude i obrazovnog sistema za zajednicu i društvo.
Nastavnici su dužni da utiču na podizanje svijesti roditelja o vrijednosti obrazovanja za njihovu đecu i sadašnjost i budućnost društva u kome žive.
Osposobljen i kvalifikovan ljusdki resurs je najbolje i najisplativije ulaganje. Uložiti u obrazovanje đece znači stvoriti im uslove za njihovu izvjesniju, sigurniju i stabilniju sadašnjost i budućnost.
– Nastavnici su dužni da roditeljima prenesu sve informacije o učenicima u cilju njihovog uspješnijeg školovanja, ali i formiranja njihove ličnosti.
– Nastavnici treba da sarađuju s roditeljima u traženju načina da učenici postižu što bolji uspjeh u učenju.
– Nastavnici su obavezni da se potrude da razumiju i poštuju posebne vrijednosti, tradiciju i običaje različitih kultura iz kojih dolaze i u kojima žive njihovi učenici i roditelji.
– Nastavnici treba da pomognu koliko mogu i razumiju roditelje učenika koji imaju probleme izazvane siromaštvom, nezaposlenošću ili tragedijama koje su ih zadesile.
– Nastavnici treba, prema mogućnostima, da uključuju roditelje u različite aktivnosti u cilju unapređivanja uslova za učenje i rad u obrazovno-vaspitnoj ustanovi kao i u cilju razvijanja saradnje sa lokalnom zajednicom.
Nastavnici učestvuju u društvenom životu kao i svi građani, ali su dužni da svoj lični angažman usklade sa obavezama prema učenicima, nastavi i interesima škole kao obrazovne institucije, ne zloupotrebivši svoj status i autoritet radi ostvarivanja ličnih interesa.

ETIČKI ODNOS UČENIKA PREMA ŠKOLI

– U školu dolazimo uredni i prikladno odjeveni.
– Poštujemo svoje vrijeme i vrijeme drugih pridržavajući se planiranih termina i rasporeda časova.
– Čuvamo školsku imovinu,
– Učenike oslovljavano po imenu.
– Nadimke koristimo samo ako za to imamo dozvolu osobe kojoj se obraćamo,
– Svim odraslim osobama u školi obraćamo se sa VI
– Mobilni telefoni su nam isključeni na času.
– Na času sjedimo na svojim mjestima.
– Riječ tražimo podizanjem ruke i čekamo da nas nastavnik prozove.
– Za vrijeme odmora vodimo računa da svojim kretanjima ne povrijedimo druge.
– Užinamo za vrijeme velikog odmora,
– Higijenskim navikama brinemo o svom zdravlju i o zdravlju drugih.
– Prihvatamo razlike poštujući ličnost i fizički integritet onih koji u školi uče i rade.
Molimo učenike da se prije polaska u školu okupaju, obuku čistu odjeću i obuću. Na dan kada imaju nastavu Fizičkog vaspitanja i vježbe iz pojedinih predmeta gdje je neophodno da se presvuču treba sa sobom da ponesu sportsku opremu ili radnu unigormu ali i vlažne maramice kako bi obrisali znoj. Takođe treba da ponesu rezervnu majicu i čarape od pamuka kako bi se presvukli i bili suvi i čisti na ostalim časovima.
Izgledu kose takođe treba posvetiti posebnu pažnju. Kosa treba da bude čista. Zabranjuju se upadljive boje i neuobičajene frizure.
Djevojke ne smiju da dolaze sa dugom i raspuštenom kosom koja pada preko očiju ili do klupe. Zabranjuje se pretjerana i jaka šminka, dugi nokti, nadogradnja noktiju i lak. Zabranjen je dolazak sa pirsingom i nakitom koji je neobičan ili upadljiv,
Dječaci ne bi smjeli da dolaze u školu sa dugom, nepristojnom i neurednom i obojenom kosom. U kratkim pantalonama, raskopčanih jakni i košulja, sa nakitom, pirsingom ili šminkom, sa kapom ili maramicom.
Zahtijeva se pristojna odjeća, bez razgolićenih djelova tijela, odjeća koja nije provokativna i ekstravagantna.

ETIČKI ODNOS RODITELJA PREMA ŠKOLI

– Ulaskom u školu poštujemo Školska pravila i Kodeks ponašanja,
– Poštujemo svoje vrijeme i vrijeme drugih pridržavajući se planiranih termina i rasporeda časova.
– Prisustvujemo roditeljskim sastancima i redovno se informišemo o uspjehu i ponašanju svog đeteta,
– Sarađujemo sa školom tokom čitave godine
– Obavezni smo da se odazovemo pozivu odjeljenskog starješine i škole.
– Blagovremeno obavještavamo odjeljenskog starješinu i školu o razlozima izostajanja đeteta iz škole.
– Izostanke đeteta pravdamo ljekarskim uvjerenjem,
– Prihvatamo razlike poštujući ličnost i fizički integritet onih koji u školi uče i rade.
– Čuvamo školsku imovinu,
– Nadoknađujemo materijalnu štetu koje je dijete napravilo tokom boravka u školi.
– Djeca u školu donose skupocjene lične predmete na sopstvenu odgovornost i odgovornost roditelja,
– Obavještavamo odjeljenskog starješinu i školu svaki put kada imamo saznanje o nasilju ili kada primijetimo da se nasilje dešava među učenicima.

PRAVILA ODIJEVANJA

Pravila (kodeks) odijevanja ili dres kod je skup pravila o oblačenju lica koja pripadaju određenoj socijalnoj grupi, rade u istoj kompaniji – ustanovi.
Odjeća je jedan od bitnih aspekata ljudskog fizičkog izgleda, sa značajnim društvenim značajem i porukom.
Besprekorna higijena, čistoća i urednost se podrazumijeva. Kosa mora biti uredna a frizura neupadljiva. Ne preporučuje se pretjerivanje sa parfemima i kolonjskim vodama. Odjeća mora biti čista i ispeglana a obuća izglancana.
Nije dozvoljeno
Za muškarce
– Duksevi sa nepristojnim natpisima i slikama
– Trenerke
– Sandale za plažu
– Papuče
– Majice bez rukava
Za žene
– Suknje ili haljine koje su iznad koljena
– Majice ili bluze bez rukava
– Veliki dekoltei
– Cipele sa previsokim potpeticama
– Otkriven stomak
– Providna odjeća
– Donji veš koji se ocrtava
Prvi utisak je izuzetno važan za izgradnju dobrih odnosa sa drugim ljudima. Kada po prvi put upoznajemo neku osobu, tokom nekoliko minuta ćemo formirati do 80% cjelokupne slike o toj osobi, a da pritom toga uopšte nijesmo svjesni. Zato je u akademskom i poslovnom svijetu prvi utisak od presudnog značaja za stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa koji će nam omogućiti da uspijemo u akademskom i poslovnom svijetu.
Učenici naše škole prilikom ulaska u školu, dužni su da poštuju određene norme i pravila oblačenja. Svakog našeg učenika vidimo kao primjerenog predstavnika zajednice u očima javnosti. Upravo zbog toga izgled treba da bude u skladu sa pristojnim standardima.
Za učenice
– Majice na bretele i kimono rukavi nijesu dozvoljeni;
– Rukavi košulja i majica moraju prikrivati ramena;
– Suknje, šorcevi i bermude ne smiju biti kraći od koljena;
– Dekoltei nijesu dozvoljeni,
– Papuče nijesu dozvoljene,
– Diskretna šminka podrazumijeva izbjegavanje jakih i neprirodnih boja;
– Zabranjeno je nošenje naočara za sunce i kačketa u školskim prostorijama;
– Zabranjeno je nošenje svakog vida providne i nepristojne odjeće;
Za učenike
– Šorcevi nijesu dozvoljeni;
– Rukavi košulja i majica moraju prikrivati ramena;
– Papuče nijesu dozvoljene,
– Bermude moraju biti ispod koljena (dozvoljene su samo ¾ bermude);
– Zabranjeno je nošenje naočara za sunce i kačketa u školskim prostorijama;
Ovaj kodeks je obavezujući i primjenjuje se na sve redovne i vanredne učenike koji pristupaju nastavi, polaganju ispita, biblioteci, zbornici, kabinetima i drugim prostorijama škole. Ovaj kodeks se primjenjuje na sve one koji borave u prostorijama JU SSŠ „Vukadin Vukadinović“,
Administrativno, operativno i tehničko osoblje, nastavno osoblje, stručni saradnici i ostali zaposleni su u obavezi da one koji se ne pridržavaju odredbi ovog kodeksa, udalje sa svih nastavnih i vannastavnih aktivnosti to jest iz prostorija škole.
Nepoštovanje ovog kodeksa smatraće se težom povredom radne i akademske discipline i prema takvim osobama biće preduzimane propisne disciplinske mjere.

ETIČKI ODBOR ILI ETIČKI SAVJET

Etički odbor u ustanovi sastoji se od 3 člana, Etički odbor ukazuje na značaj poštovanja Etičkog kodeksa u cilju stvaranja pozitivnog etosa ustanove i očuvanju ugleda nastavničke profesije. Etički odbor ukazuje na kršenje odredbi Etičkog kodeksa i kroz neposredan kontakt preporučuje postupke za prevazilaženje nastalih situacija.
U Beranama predsjednik Školskog odbora,
O1.03.2o13. godine Zorica Dašić